Школьная жизнь

Внутренний распорядок


Правила внутреннего распорядка Ахтмеской основной школы (на эстонском языке)


Введены
Приказом директора Ахтмеской основной школы г. Кохтла-Ярве №1-2/41 от 17.10.2019 на основании п. 1 §68 Закона об основной школе и гимназии
Утверждены
педагогическим советом, протокол № 4 от 04.10.2019
ученическим советом, протокол № 3 от 07.10.2019
попечительским советом, протокол № 1 от 17.10.2019 

§ 1. Üldsätted

(1) Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi õigusaktid, Kohtla-Järve Linna õigus- ja haldusaktid ning Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli dokumendid.

(2) Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik (PGS §68 lg 1; PGS §74 lg 1).

(3) Õpilaste suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §58 sätestatud tingimustel ja korras.

(4) Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli kodulehel (https://kjag.ee) ja kooli raamatukogu ruumis ja kooli infostendil. Kooli kodukord on väljas õpilastele nähtavas kohas (raamatukogus ja infostendil).

(5) Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

§ 2. Õppetöö korraldus

(1) Koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-19.00. Laupäeval ja pühapäeval on koolimaja avatud ainult treeninguteks ja eriüritusteks (koosolekud, võistlused, olümpiaadid, huviringid jm.)  

(2) Õppetunni pikkus on 5.-9. klassidel 75 minutit. Algkoolis (1.-4. klassidel) on tunni pikkuseks 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

(3) Tundide ja vahetundide kellaajad: 

1-4 klasside tundide ja vahetundide kellaajad
  Esmaspäev Teisipäev - Reede
Klassitund 8:15 - 8:40  
1. 8:45 - 9:30 8:15 - 9:00
2. 9:40 - 10:25 9:10 - 9:55
Lugemise aeg 10:30 - 10:45 10:00 - 10:15
Lõuna 10:45 - 11:05 10:15 - 10:35
3. 11:05 - 11:50 10:35 - 11:20
4. 12:00 - 12:45 11:30 - 12:15
5. 12:55 - 13:40 12:25 - 13:10
6. 13:55 - 14:40 13:25 - 14:10
5-9 klasside tundide ja vahetundide kellaajad
  Esmaspäev Teisipäev - Reede
Klassitund 8:15 - 8:40  
1. 8:45 - 10:00 8:15 - 9:30
2. 10:15 - 11:30 9:45 - 11:00
3. 11:45 - 13:00 11:15 - 13:30
4. 13:15 - 14:30 12:45 - 14:00
5.   14:10 - 15:25

(4) Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kella 13.00-16.30, graafik on nähtav kooli kodulehel (https://kjag.ee).

(5) Õpilased tulevad kooli enne tundide algust, jätavad üleriided garderoobi ja panevad jalga vahetusjalatsid.

(6) Õppetöö toimub direktori poolt kinnitatud päevakava alusel. Muudatusi selles on õigus teha direktoril ja õppejuhil. Päevakava muudatustest annab klassile teada klassijuhataja või aineõpetaja.

(7) Õppetunni algusest 5-9. klassidel annab märku koolikell. Tunni lõpetab õpetaja. Algkoolis (14.klassid) õpivad õpilased ilma koolikellata.Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

(8) Õppetöö toimub ühes vahetuses. Õppeaeg on jagatud 1.-4.klassis trimestriteks, 5.-9. klassis õppeperioodideks.

(9) Õpilaspäevik on 1.-3. klassis kohustuslik. Õpilaspäevik tagatakse õpilasele kooli poolt.

(10) Lisatundide ja konsultatsioonide ajad määratakse õpilaste jaoks kindlaks eraldi graafikuga, mis koostatakse iga õppeperioodi alguseks ning on kättesaadav kooli kodulehel (https://kjag.ee).

(11) Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppetöö alusdokumentideks on kooli õppekava, mis on nähtaval kooli kodulehel(https://kjag.ee).

(12) Klassiväliseid üritusi viib läbi huvijuht või õpetaja, kes vastutab ürituse korraldamise eest. Klassijuhataja viibimine üritusel oma klassiga on kohustuslik.

(13) Igal aastal korraldab kool tulevastele esimese klassi õpilastele „Eelkooli“ tunde. Tunniplaani ja vestluste teemasid lapsevanematele avalikustatakse kooli kodulehel (https://kjag.ee).

(14) Kui õpilase terviseseisund ei võimalda tal kooli päevakavas ettenähtud õppes osaleda, korraldab kool koduõpet. Aluseks on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, lapsevanema taotlus ja arstitõend. Otsuse koduõppe rakendamise kohta teeb direktor.

(15) Kui lapsevanem soovib põhiharidust omandava õpilase õppetööd iseseisvalt korraldada, siis finantseerib lapsevanem õpet ise ning vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest. Lapsevanema soovil koduõppe rakendamiseks esitab lapsevanem koolile kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse (koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama), mis on esitatud hiljemalt 20.augustiks või hiljemalt 20.detsembriks. Otsuse koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu.

(16) Põhikooli õpilastel pole õigust koolist lahkuda loata.

(17) Koolipäeva jooksul võib lahkuda koolist või kooli territooriumilt vaid vabandaval põhjusel vanemate, klassijuhataja või kooli meditsiiniõe kirjaliku loa alusel.

(18) Koolis õppimise perioodil väljastatakse õpilasele õpilaspilet (õpilaspileti kasutamise korda vt. kodukord §13).

(19) Vastastikune suhtlemine koolis on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on klassiõpetaja, õpilase mentorõpetaja, aineõpetaja või klassijuhataja, seejärel sotsiaalpedagoog, HEVkoordineerija, õppenõustaja, juhtkond, pedagoogiline konsiilium, HEV-komisjon, õppenõukogu, hoolekogu.

(20) Spordisaalides, aulas, raamatukogus, keemia-, füüsika-, tehnoloogia-, kodunduse- ja arvutiklassis, puhkeruumis ning sööklas peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid ja õppeklassides kehtestatud nõudmisi, mis on üleval iga ruumi ja õppeklassi seinal nähtavas kohas.

§ 3. Õpilaste õigused ja kohustused

(1) Õpilase õigused Igal Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õpilasel on õigus:

1) omandada kooli õppekava raames oma võimetele vastavat haridust;

2) saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatel teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste, hindamise korra jne kohta;

3) saada selgitusi enda kirjalike ja suuliste vastuste hindamise kohta koos kirjalike tööde tagastusega;

4) saada selgitusi enda hoolsuse ja käitumise kohta;

5) saada täiendavat abi õpetajatelt ja kooli töötajatelt (konsultatsioonid, klassivälise tegevuse juhendamine ning õpilase mentorõpetaja, õppenõustaja, logopeedi, HEV-koordineerija,  sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoogi ja eripedagoogi nõustamine);

6) moodustada koolis õpilasesindus, ühinguid, klubisid ja ringe, mille tegevus ja eesmärgid ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;

7) kandideerida õpilasesindusse;

8) esitada õpilasesinduse kaudu kooli juhtkonnale arvamusi ja ettepanekuid koolielu parendamiseks;

9) saada koolist teavet õpilase õiguste ja kohustuste kohta, samuti esmast teavet edasiõppimisvõimaluste kohta;

10) pöörduda oma õiguste kaitseks õpilasesinduse, klassijuhataja, kooli juhtkonna, KohtlaJärve Linnavalitsuse, Haridus-ja Teadusministeeriumi ning lastekaitseorganite poole; 11) teha läbimõeldud ettepanekuid õpilasesindusele või kooli juhtkonnale koolikorralduse muutuste sisseviimiseks;

12) viibida enda õppe- ja kasvatusprotsessis tekkinud probleemide arutamise juures;

13) saada meditsiinilist esmaabi;

14) saada kooli raamatukogus õppe – ja ilukirjanduslikku materjali;

14)  võtta osa kooli ringide ja pikapäevarühma tööst;

15)  võtta osa kooli üritustest;

16)  kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, aulat, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid (vt. Kodukord §14).

(2) Õpilase kohustused:

1) järgima Eesti Vabariigi seadusi ja täitma kodukorra eeskirju;

2) esindama ennast ja oma kooli väärikalt ja mitte kahjustama avalikus ruumis (internet, media jms) kooli mainet;

3) mitte hilinema tundidesse ega üritustele;

4) mitte puuduma põhjuseta koolist;

5) käituma viisakalt ja sallivalt;

6) käituma väärikalt ning tagama oma käitumisega töörahu kaasõpilastele ja koolitöötajatele;

7) osalema aktiivselt õppetöös (sh omada tunniks vajalikke vahendeid) ja kasutada tundi oma võimete arendamiseks;

8) jälgima koolipäevadel (ka puudumise korral) e-Kooli sissekandeid;

9) vastutama oma õpitulemuste eest;

10) kandma korrektset, koolikeskkonda sobivat riietust ning vahetusjalatseid, kanda kehalise kasvatuse tundides spordiriietust (vt. Kodukord §3 (6));

11) hoidma puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil;

12) hoidma isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral tuleb kahju hüvitada);

13) panna üleriided ja isiklikud esemed selleks ettenähtud kohta;

14) vahetundides käituda nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi (ei tohi tekitada ummikuid, istuda aknalaudadel ja radiaatoritel, kõõluda akendel, tõugelda treppidel, pritsida veega jne) (vt. Kodukord §3 (4));

15) teatada igast vägivallajuhtumist, samuti vargustest, esemete kadumisest ja kooli vara lõhkumisest viivitamatult klassijuhatajale, õpetajatele, õppejuhile või kooli direktorile;

16) täitma ohutustehnika ja tuleohutusnõudeid;

17) vähemalt kord aastas osalema arenguvestlusel koos seadusliku eestkostjaga;

18) isikuandmete muutumisel on kohustus teavitada klassijuhatajat või kooli sekretäri.

(3) Õpilasele kehtivad keelud Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õpilastele on keelatud:

1) tundidest põhjendamata puudumine ja hilinemine;

2) alkoholi sisaldavate jookide, tubakatoodete, e-sigarettide, e-vesipiipude ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete omamine, tarvitamine, müümine, vahendamine;

3) ebakaines olekus või uimastijoobes kooli territooriumil ja üritustel viibimine;

4) hasartmängude mängimine;

5) kaasõpilaste ja koolitöötajate solvamine, vaimne ja füüsiline vägivald, ebasündsate väljendite kasutamine, õppetöö häirimine;

6) õppetundide ja ürituste ajal üldjuhul nutiseadmete ja muude õppetööd segavate esemete kasutamine. Iga õpetaja võib teha õpilastega eraldi kokkulepped nutiseadmete kasutamise kohta (nt tunni alguses telefonide asetamine selleks ettenähtud kohta), mille rikkumise korral on õpilane kohustatud loetletud esemed andma koolitöötajale esimesel nõudmisel;

7) 1.-4. klassini kasutada koolis õppetöö ajal mobiiltelefone, nutiseadmeid jms, välja arvatud kokkuleppel õpetajaga või õpetaja suunamisel kasutamiseks õppetöös;

8) õppetundide ajal söömine ja joomine (va vesi);

9) õpetajaga kooskõlastamata õppetunni lindistamine, pildistamine , filmimine;

10) internetis (sh e-kirjades) sotsiaalmeedias, mobiiltelefoni vahendusel teiste inimeste kohta halvustavate või solvavate tekstide, piltide, videote avaldamine;

11) Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained (PGS §44 lõige 11):  - relv relvaseaduse tähenduses;  - lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;  - aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;  - aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;  - muu ese (tikud, välgumihkel) või aine (ravimid- juhul, kui lapsevanem ei ole eelnevalt klassijuhatajat teavitanud nende kasutamise vajalikkusest õpilase koolis viibimise ajal, energiajoogid), mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks;

12) Loomade kooli toomine, v.a vastava teema üritusele.

(4) Õpilaste käitumisreeglid vahetunnis 

1) Vahetunni ajal viibivad õpilased kooli territooriumil.

2) Vahetunni ajal käitub õpilane nii, et tema käitumine ei segaks kooli töötajaid ja teisi õpilasi.

3) Vahetunni ajal täidab õpilane administraatori või korrapidaja-õpetaja nõudmisi.

4) Vahetunni ajal koridorides ei tohi joosta, karjuda; on vaja hoida puhtust ja korda.

(5) Õpilaste käitumine sööklas

1) Söögivaheajad kestavad 15 minutit.

2) Õpilasi saadab koolisööklasse klassijuhataja või aineõpetaja.

3) Õpilased käivad sööklas koostatud graafiku järgi.

4) Peale söömist viib õpilane kasutatud nõud selleks ettenähtud kohta.

5) Sööklas on rangelt keelatud joosta ja demonstreerida lugupidamatust köögitöötajate ja söögi vastu.

6) Vastava toidu söömisel kasutatakse nuga ja kahvlit.

(6)  Õpilaste riietus

1) Kooliruumide puhtuse ja õpilaste tervise huvides on õpilastel vahetusjalatsid, mis on hügieenilised, mugavad ja kohustuslikud. Vahetusjalatsiteks ei loeta kehalise kasvatuse tunnis kasutatavaid jalatseid, rannajalatseid ega saapaid.

2) Koolis on õpilane puhtalt ja korrektselt riides. Kooli ruumides ei viibita üleriietes ega peakattega, neid hoitakse garderoobis.

3) Kui õpilane ei tea, mida tähendab väljend korrektne riietus, pöördub ta selgituse saamiseks klassijuhataja, enda mentorõpetaja, õppenõustaja, sotsiaalpedagoogi, HEV koorinaatori või juhtkonna poole.

4) Õpilane ei kanna koolis dressipükse, rebitud teksapükse, lühikesi suve-/ranna-pükse, õlapaeltega toppi, nabapluusi, peas mütsi ega kapuutsi.

5) Kehalise kasvatuse tundideks vahetatakse koolirõivad dresside ja vahetusjalanõud spordijalatsite vastu. Vastavat rõivastust mitteomavatele õpilastele ja kehalisest kasvatusest arsti poolt vabastatud õpilastele annab õpetaja muud oma ainealast õppetööd – need õpilased ei jää tunnist kõrvale.

6) Õpilased on hoolitsetud välimusega, nad ei meigi end väljakutsuvalt. Õpilased ei kanna koolis ehteid, mis osutuvad ohtlikuks neile ja teistele. Kehalise kasvatuse tunni ajal on pikad juuksed seotud.

7) Pimedal ajal tuleb kooliteel kanda helkurit.

§ 4. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord

(1) Kooli päevakava korralduse aluseks on kooli tunniplaan.

(2) Kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks elektroonilise õppeinfosüsteemi (e-kool), kooli kodulehe, kooli infostendi ja klassiblogi kaudu.

(3) Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet elektroonilise õppeinfosüsteemi või kooli veebilehe vahendusel, siis tehakse õpilasele või vanemale kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa teatavaks viisil, milles kool lepib kokku õpilasega või tema vanemaga individuaalselt klassijuhataja kaudu.

(4) Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa ning muudatused selles loetakse õpilasele ja vanemale kättetoimetatuks elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu, kui vanem on tutvunud õppeinfosüsteemi kaudu vastava infoga.

(5) Kui vähemalt 10-aastane õpilane on saanud elektroonilise õppeinfosüsteemi ja/või kooli veebilehe kaudu informatsiooni kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa kohta ja nendes tehtud muudatuste kohta, siis vastavalt haldusmenetluse seadusele loetakse päevakavast ja selle muudatustest teadlikuks ka õpilase vanem.

§ 5. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul

(1) Kohtla-Järve Ahtme Põhikool tunnustab oma õpilasi eduka õppimise, eeskujuliku või hea käitumise eest, saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel linna, maakondlikul ja/või üleriigilisel ning rahvusvahelisel tasandil, isikliku eeskuju, ühiskondliku ja koolivälise aktiivsuse ning koolielu väärika edendamise eest.

(2) Tunnustamise viisid:  - suuline kiitus;  - kirjalik tänu või kiitus e-päevikus, õpilaspäevikus ja õpinguraamatus;  - tunnustamine kooli kodulehel või stendil - direktori käskkirjaline tunnustus;  - kiitus- või tänukiri;  - parimate ainetundjate ja sportlaste tunnustamine;  - koolil rahaliste vahendite olemasolul ühekordne rahaline preemia väljapaistvate tulemuste või heategevuse eest;  - tänumeened; - premeerimine väljasõiduga; - osalemine direktori vastuvõtul Eesti Vabariigi aastapäeval.

§ 6. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamine õpilase suhtes ja rakendamisest teavitamise kord

Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. 

(1) Õpilase suhtes võib rakendada PGS §58 sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi või õpilaskodusse, tugispetsialisti teenuse osutamine, käitumise tugikava koostamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;

2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;

4) õpilasele tugiisiku määramine;

5) kirjalik noomitus;

6) selliste esemete ja ainete kooli hoiule võtmine, mis ei ole PGS §44 lõike 11kohaselt keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga: - põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on kodukord §3 (3) kohaselt keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist; - selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmine, mis on kodukord §3 (3) kohaselt keelatud;

7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. Antud meetme rakendamisest teavitatakse viivitamata piiratud teovõimega õpilase vanemat telefoni teel;

11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja  väljasõitudest.

12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (meetme rakendamise otsustab õppenõukogu).

(2) Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, v.a kodukorra §6 (1) p.12 mõjutusmeetme rakendamine, mida otsustab õppenõukogu.

(3) Kodukorra §6 (1) p. 6 sätestatud keelatud ainete ja mõjutusmeetme kohaldajaks võivad olla direktor ning direktori määratud isik, kellel on ettevalmistus mõjutusmeetme kohaldamiseks (edaspidi mõlemad kontrollija). Kontrollija peab olema kõrgharidusega ja teadlik meetme rakendamisega kaasneda võivatest ohtudest, meetme õiguslikest alustest ja kohaldamise tingimustest ning tal peavad olema teadmised, oskused ja sobivad isiksuseomadused meetme kohaldamiseks lapse huvidest lähtudes.

(4) Kooli hoiule võetud esemed ja ained hoiustatakse kooli kodukorras §16 sätestatu kohaselt.

(5) Kool teavitab relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile üle.

(6) Kodukorra §6 (1) p.6 sätestatud mõjutusmeedet võib kohaldada õpilase tahte vastaselt tingimusel, et:

1) õpilast on eelnevalt teavitatud kontrollimise põhjusest;

2) õpilasele on eelnevalt tehtud ettepanek võimaldada kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;

3) suuline veenmine või käesoleva kodukorra §6 (1) esitatud tugi- või muu mõjutusmeetme kasutamine ei ole küllaldane;

4) kontrollimata jätmisel ei ole võimalik kõrvaldada vahetut või vahetult eesseisvat ohtu õpilase või teise isiku elule või tervisele või võõrale asjale;

5) kontrollimiseks kasutatakse ainult vähimat vajalikku ja vältimatut viisi.

(7) Kodukorra §6 (1) p.6 sätestatud mõjutusmeedet tuleb kohaldada võimalikult delikaatselt ja tuleb kaitsta õpilase eneseväärikust. Kontrollija peab olema õpilasega samast soost. Kontrollija ei pea olema õpilasega samast soost, kui kontrollitakse õpilase esemeid ja tema kasutuses olevat suletud kappi. Lisaks kontrollijale peab mõjutusmeetme rakendamise juures viibima veel vähemalt üks koolitöötaja.

(8) Kodukorra §6 (1) p.6 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse viivitamata piiratud teovõimega õpilase vanemat telefoni teel.

(9) Õpilase riietust võib kontrollida isik, kes ei ole õpilasega samast soost, juhul kui samasoolist kontrollijat ei ole võimalik kaasata ning kontrolliga viivitamine seaks ohtu õpilase või teise isiku elu või tervise või võõra asja.

(10) Mõjutusmeetme rakendamise korral dokumenteerib kool õpilaselt eseme kooli hoiule võtmise ja selle põhjuse ning õpilasele tagastamise ning koostab protokolli, vt kodukorra LISA 1.

(11) Protokolli kantakse:

1) protokolli koostamise aeg ja koht;

2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi;

3) selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati;

4) hoiule võetud või äravõetud esemete või ainete loetelu; 

5) märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise koht;

6) märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;

7) mõjutusmeetme kohaldamise põhjus;

8) sündmuste käigu kirjeldus;

9) kontrollija allkiri;

10) õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta.

(12) Kui õpilase koolist koju jõudmiseks on vajalik transpordi kasutamine, arvestatakse mõjutusmeetme rakendamisel transpordi korraldusega ning mõjutusmeetmete rakendamise ajal tagab kool järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral õpilase pedagoogilise juhendamise.

(13) Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab käesolevas lõikes nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.

(14) Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamisel lähtub kool haldusmenetluse seaduses §25-§32 sätestatust, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §58 sätestatut.

(15) Teade või muu dokument tugi- ja mõjutumeetme kohaldamisest toimetatakse vanemale kätte kas postiga, elektrooniliselt või antakse kätte koolis allkirja vastu.

(16) Dokumendi postiga kätte toimetamise korral saadetakse dokument vanema märgitud aadressil tähtkirjaga.

(17) Vanema soovil või nõusolekul saadetakse dokument elektrooniliselt vanema poolt näidatud elektronposti aadressil. Dokument on allkirjastatud digitaalselt.

(18) Allkirja vastu koolis antakse vanemale kätte õppenõukogu otsus õpilase ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta.

§ 7. Koolikohustuse täitmise tagamine

Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel: Vastavalt PGSi §11 vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas: - looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused; - esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest; - tutvuma koolielu reguleerivate aktidega; - tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras; - kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus; - pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole; - taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist. 
 
Kui vanem ei täida neid kohustusi, pöördub kool elukohajärgse linnavalitsuse poole taotlusega lapse õiguste kaitsmiseks ja vajalike meetmete rakendamiseks.

Kooli rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks:

1) Vastavalt PGSi §12 koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes tulenevalt puudumise põhjustest ühte või mitut PGSi §58 lõikes 3 sätestatud meetmetest (loetletud käesolevas kodukorras §6 (1)).

2) Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa õpilase või vanemaga kontakti, vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele pöördub kool järgmiste meetmete rakendamiseks valla- või linnavalitsuse poole.

§ 8. Õppest puudumisest teavitamise kord

(1) Kool edastab vanematele vähemalt üks kord trimestri (1.-4. klassid)/õppeperioodi (5.-9. klassid) jooksul õppest puudumiste kokkuvõtte. Kokkuvõttega saab vanem tutvuda elektroonilise õppeinfosüsteemi (e-kool) vahendusel. Kui vanemal ei ole võimalik saada teavet õppeinfosüsteemi vahendusel, siis saab ta koolile esitada vastava taotluse ning vastav teave esitatakse vanema poolt koolile esitatud kontaktandmetele ja see loetakse vanemale kätte toimetatuks.

(2) Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: - õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; - läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse §8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine (vt. LISA 3); - olulised perekondlikud põhjused; - muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused (sh kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, projektialases tegevuses)

(3) Õpilase puudumine seoses reisimisega on lubatud juhul, kui tal ei ole puudulikke hindeid. Vanem kirjutab avalduse kooli direktori nimele, kus teatab puudumise põhjusest ja ajast. Vanema vastutuseks jääb, et õpilane iseseisvalt õpib, vältimaks õppeprogrammidest mahajäämist.

(4) Lapsevanemal on kohustus teavitada hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest klassijuhatajat e-kooli/telefoni/e-kirja vahendusel. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja vanemaga ise ühendust hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem klassijuhatajat e-kooli/telefoni/e-kirja vahendusel puudumise kestusest.

(5) Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

(6) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset linnavalitsust, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

(7) Andmed mõjuva põhjuseta puudunud õpilaste kohta kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse (EHIS).

§ 9. Õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord

(1) Õpilaste hindamise kord Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis on kättesaadav õpilastele, vanematele ja õpetajatele kooli kodulehel. Hindamise põhimõtteid ja korda (sh käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda) tutvustavad õpilastele klassijuhatajad ja aineõpetajad trimestri (1.-4.klassid)/õppeperioodi (5.-9.klassid) algul.

(2) Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise tingimusi ja korda tutvustatakse vanematele lapsevanemate koosolekul, vajadusel ka individuaalselt.

(3) Õpilasel ja vanemal (tema seaduslikul esindajal) on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta ning tutvuda antud hinnangutega:

1) e-kooli vahendusel, registreerides end kasutajaks;

2) klassijuhataja vahendusel;

3) klassi- või aineõpetaja vahendusel.

(4) E-kooli kasutamiseks peab lapsevanem registreerima veebilehel www.ekool.eu. Juhul, kui lapsevanemal tekib probleem e-kooli kasutamisega, võib pöörduda kooli infojuhi poole.

(5) Õpilase või vanema taotluse alusel teavitatakse õpilast või tema vanemat õpilase hinnetest ekooli kirjaliku väljavõtte teel. Kirjalik väljavõte toimetatakse õpilase vanemale kätte paberkandjal õpilase kaudu.

§ 10. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord

(1) Kooli hoonest või territooriumilt kooli töötajate sisse- ja väljaliikumist kontrollib kooli juhtkond. (2) Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste sisse- ja väljaliikumist kontrollib klassijuhataja, kes väljastab vajadusel lahkumiseks tõendi. Klassijuhataja puudumisel on selleks volitatud õppejuht. (3) Kooli hoonest külaliste sisse- ja väljaliikumist kontrollib administraator ning täidab selle kohta liikumisraamatut. 

§ 11. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis ei kasutata jälgimisseadmestikku.

§ 12. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord

(1) Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ja kooli päevakavast kinnipidamine.

(2) Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §58 sätestatud tingimustel ja korras (vt. Kodukord §6)

(3) Koolis rakendatakse abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd lastevanemate (eestkostjate, hooldajate), kooli pidaja ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutuste ja ekspertidega.

(4) Turvalisuse eest koolis vastutavad õppepäeval korrapidaja-administraator ja vahetundides korrapidaja-õpetajad ning tundides aineõpetajad. Korrapidamisse kaasatakse ka õpilasi.

(5) Kõigil Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli töötajatel, kes omavad teavet õpilaste või personali vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest on kohustus teavitada sellest kooli juhtkonna või kooli tugisüsteemi liiget, kes korraldab infovahetamise kooli ja kodu vahel, kaasates vajadusel muid turvalisusega tegelevaid isikuid ja / või organisatsioone.

(6) Õpilaste ja koolitöötajate fotode, filmide, videote ja kõnede salvestamine ning avalikustamine ilma isiku nõusolekuta on keelatud. Kooli ühisüritusi pildistatakse ning salvestatakse, teavitades sellest eelnevalt osalejaid.

(7) Enne õppekäigule minekut tutvustatakse osalejatele käitumisreegleid ja ohutusnõudeid.

(8) Vaimsest turvalisuse ohust teadasaamisel informeeritakse sotsiaalpedagoogi, HEVkoordineeijat ja kooli juhti, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.

(9) Füüsilisest turvalisuse ohust teadasaamisel informeeritakse juhtkonda, kelle ülesannete hulka kuulub meetmete tarvitusele võtmine.

(10) Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õpilane pöördub lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassijuhataja, HEV-koordinaatori, sotsiaalpedagoogi, õpilase mentorõpetaja, õppenõustaja või õppejuhi poole.

(11) Käitumisjuhis õpilasele kui teda ennast või kedagi teist kiusatakse:

1) räägi sellest usaldusväärse isikuga (õde, vend, sõber, klassikaaslased, jne);

2) teata koolivägivallast või kiusamisest oma vanematele;

3) teavita vägivalla juhtumist kooliga seotud isikuid (klassijuhataja, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, HEV-koordinaator, õppenõustaja, mentorõpetaja, direktor, vm); 4) pöördu spetsialistide poole nõustamis- ja tugikeskustes;

5) helista lasteabi telefonil 116 111; 6) teavita politseid.

(12) Ootamatute õnnetuste korral, kriisi- või hädaolukorras ohutuks tegutsemiseks on koolil välja töötatud tegutsemiskavad, mis on kättesaadavad kooli kodulehel.

(13)  Kool koolitab vastutavaid isikuid ning kõik koolitöötajad on saanud vajaliku väljaõppe.

(14)  Kool viib läbi õppusi väljatöötatud tegevuskavade omandamiseks, et iga koolitöötaja teaks ohusituatsioonis oma kohta, ülesandeid, käitumisreegleid ning õpilased talitaksid kriisiolukorras õigesti.

(15)  Hädaolukorrast teavitab seda esimesena märganu kooli korrapidajat, sekretäri või juhtkonna liiget. Edasine tegevus toimub vastavalt kooli turvameetmete plaanile.

(16)  Hädaolukorrast, mis eeldab koolimajast kiiret lahkumist, teatatakse kooliraadio kaudu või koolikella pideva helinaga.

(17)  Koolimajast lahkumine toimub evakuatsiooniplaani alusel klasside kaupa tunnis oleva õpetaja juhtimisel. Hädaolukorra tekkimisel vahetunnis kogunevad õpilased iseseisvalt kogunemiskohta.

(18)  Õpilaste kogunemiskoht on Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli staadion, külma ilma korral Lasteaed “Punamütsike” Maleva 5, kus õpilased rivistuvad klasside kaupa loenduse läbiviimiseks.

(19)  Koolimajja tagasipöördumise või koolipäeva lõppenuks kuulutamise otsustab direktor või teda asendav kooli töötaja.

(20)  Kui kooli territooriumil või koolis on alkoholi – või narkojoobes inimesed, siis korrapidajaadministraator või korrapidaja-õpetaja teavitab sellest õigeaegselt politseid, kes tegutseb vastavalt seadusele ning annab korrapidaja-administraatorile või korrapidaja-õpetajale käitumisjuhised kuni politsei kohalejõudmiseni.

(21)  Õpilaste pahatahtliku tegutsemise korral:

1) püüab õpetaja olukorda lahendada iseseisvalt, vajadusel kaasates kolleege;

2) probleemi lahenematuse korral informeeritakse kooli juhtkonda ja vanemat;

3) kooli töötaja kutsub politsei, kui on olemas otsene oht laste tervisele ja/või materiaalne kahju koolile, mis vajab politsei sekkumist;

4) materiaalse kahju tekkimisel õpilase poolt informeeritakse majandusjuhatajat,kes otsustab edasise tegevuse (võimalusel teo tagajärgede likvideerimine jne).

(22)  Juhtumite lahendamise kord:

1) mõlema osapoole selgituste ära kuulamine, seletuskirjad juhtumi kohta;

2) lapsevanemate teavitamine vahetult peale juhtumit;

3) vigastuste ilmnemisel esmaabi osutamine kooli tervishoiutöötaja poolt;

4) klassijuhataja vestlus, vajadusel HEV-koordinatori, sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoogi kaasamine;

5) pöördumine politseisse, õpilase vanemate suunamine politseisse pöördumiseks;

6) pöördumine lapse elukohajärgse sotsiaalosakonna poole;

7) ümarlaua nõupidamise läbiviimine spetsialistide kaasamisega väljastpoolt kooli - lastekaitsespetsialist, sotsiaaltöötaja, lapsevanem, politseitöötaja jt.

(23)  Täiendavad abinõud õpilaste ja koolitöötajate vaimse või füüsilise vägivalla ennetamiseks:

1) kõiki õpilasi koheldakse eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende eneseväärikust ning isikupära;

2) kool ja vanem teevad koostööd - vanem tunneb huvi oma lapse tegemiste vastu koolis;

3) õpetajad, õpilased, vanemad ja töötajad käituvad üksteise suhtes viisakalt ja lugupidavalt.

§ 13. Õpilaspileti kasutamise kord koolis

(1) Õpilaspilet on õpilase isikut ja antud koolis õppimist tõendav dokument.

(2) Õpilaspiletile kantakse järgmised andmed: - kooli nimi; - õpilaspileti number; - õpilase nimi; - õpilase isikukood; - õpilaspileti kehtivusaeg.  Õpilaspiletil on selle omaniku foto.

(3) Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks “Isikut tõendavate dokumentide seaduse» §-s 4 kehtestatud tingimustel.

(4) Koolis võib õpilaspilet olla kasutatav koolimajja sissepääsu õiguse tõendamiseks, näidates õpilaspiletit vajadusel koolitöötajale.

(5) Õpilaspilet on aluseks kooli raamatukogus lugejaks registreerimisel.

(6) Õpilaspilet väljastatakse tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

(7) Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud pärast õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama.

(8) Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane või õpilase esindaja kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti duplikaadi tasuta väljastamiseks. Õpilaspileti kehtivuse tähistab kool õpilaspiletile vastava kuupäeva lisamisega igal õppeaastal. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.

§ 14. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilasele õppekavavälises tegevuses

(1) Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool võlaõigusseaduses §389-§395 sätestatust.

(2) Õpilasel on õigus kasutada tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.

(3) Kooli ruumidena käsitletakse õpperuume, õpperuumi abiruume, aulat, söögisaali, tervishoiuteenuse osutamise ruumi, koridore, spordi- ja võimlemissaali, riidehoiuruume, tualetti, abipersonali ruume.

(4) Oma soovist kasutada õppekavaväliselt kooli ruume teavitab õpilane kirjalikult klassijuhatajat, tuues välja kasutamise eesmärgi, kuupäeva ja õpilaste nimed, kes ruumi hakkavad kasutama. Ruumide/vahendite kasutamine toimub koolitöötaja järelvalvel. Ruumi avab ja sulgeb koolitöötaja.

(5) Õpilane täidab ruumide kasutamisel nendes kehtestatud ohutus- ja korranõuded, mida õpetaja tutvustab õpilasele iga õppeaasta koolivälise tegevuse algul. Ohutus- ja korranõuded on igas ruumis paigutatud õpilastele nähtavasse kohta (seinale).

(6) Kooli ruumide kasutamine toimub vastavalt ruumide kasutamisplaanile, mille kooskõlastavad kooli direktor, õppejuht, huvijuht, majandusjuht. Kasutamisplaan on kättesaadav klassijuhataja vahendusel. Kasutusplaaniga tutvumiseks teavitab õpilane klassijuhatajt suuliselt.

(7) Õppevahendeid kasutab õpilane heaperemehelikult üksnes selleks ettenähtud viisil, ei lõhu neid tahtlikult, ei anna neid edasi kolmandatele isikutele, ei vii neid ruumist välja.

(8) Õppevahendi mittesihipärase kasutamise või tahtliku rikkumise korral teavitab kool sellest vanemat, misjärel võib kool nõuda vanemalt õppevahendi hüvitamist samaväärse vahendi asendamisega või hüvitamist rahaliselt.

§ 15. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt

(1) Kooli töötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis ohustab isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või võõra asja kahjustamise;

(2) Õpilane on kohustatud mobiiltelefoni õppetunniks välja lülitama ning tal on keelatud viibida tunnis kõrvaklappidega, kui õppetöö korraldus seda ei nõua (vt. Kodukord §3(3) p. 6);

(3) Koolitöötajal on õigus võtta hoiule nutiseade, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, nt õpilane mängides segab tundi, ei õpi ise ega lase teistel õppida;

(4) Õpilaselt nutiseadme äravõtmiseks ei ole lubatud kasutada füüsilist jõudu;

(5) Õpilase keeldumise korral nutiseadme hoiule andmine lahendatakse pedagoogiliste meetmetega, nt käitumise arutamine vanemate või kooli juhtkonnaga.

§ 16. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord

Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool Võlaõigusseaduses §883§986 sätestatust.

(1) Hoiule võetud esemeid hoiustatakse sotsiaalpedagoogi, HEV-koordinaatori, sekretäri või õppejuhi juures. Koolitöötaja, kellele ese on hoiule antud, peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.

(2) Mõjutusmeetme, milleks on eseme kooli hoiulevõtmine, rakendamise protokollimine on kohustuslik, protokolli vorm LISA 2.

(3) Õpilasele, kellelt ese hoiule võetakse, väljastab direktor viivitamata eseme hoiulevõtmise protokolli koopia.

(4) Kui õpilane, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole eseme omanik ega selle seaduslik valdaja või kui eset ei võetud hoiule isikult ning omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab direktor omanikku või seaduslikku esindajat eseme hoiulevõtmisest viivitamata.

(5) Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist. Hiljemalt õpilase õppepäeva lõppedes tagastatakse hoiule võetud ese või aine vanemale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või antakse vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.

(6) Eseme hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.

LISA 1

Õpilaselt eseme või aine kooli hoiule võtmise ja selle põhjuse ning õpilasele eseme või aine tagastamise protokoll 
 
Kooli nimi: Kohtla-Järve Ahtme Põhikool

Protokolli koostamise koht: Kohtla-Järve, Altserva 6

Protokolli koostamise kuupäev, kellaaeg: ……………………………………………………......

Protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi ……………………………..........................................

Õpilase ees- ja perekonnanimi, kellelt ese või aine võeti …………………..................................

Hoiule võetud või äravõetud esemete või ainete loetelu:

…………………………………………………………….............................................................. ……………………………………………………………..............................................................

Õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise koht:

………………………........................................................................................................................

Õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult:

Jah ………………………  EI ………………………

Eseme või aine hoiule võtmise põhjus:

…………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………..........................................................

Sündmuste käigu kirjeldus:

………………………………………………………………........................................................... ………………………………………………………………........................................................... ………………………………………………………………........................................................... 
 
Kontrollija nimi, allkiri, kuupäev, kellaaeg:

………………………………………………………………........................................................... 
 
Õpilase nimi, allkiri, kuupäev, kellaaeg:

…………………………………………………………….............................................................. 
 
Õpilane keeldub protokolli allkirjastamisest, protokollija allkiri: …………….............................

LISA 2

Õpilase vallasasja hoiule võtmise protokoll

Kooli nimi : Kohtla-Järve Ahtme Põhikool

Asja äravõtja (nimi; allkiri): ..........................................................................................................

Õpilase nimi ja klass, kellelt asi ära võeti:

........................................................................................................................................................

Hoiule võtmise kuupäev ja kellaaeg: .............................................................................................

Asja hoiule võtmise põhjus: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Hoiule võetud asja kirjeldus:

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Millal asi õpilasele tagastatakse: ........................................................................................................................................................

Õpilane on hoiule võetud asjad tagasi saanud ning ei oma mingeid pretensioone (õpilase nimi, allkiri, kuupäev, kellaaeg):

.......................................................................................................................................................

Omanik on hoiule võetud asjad tagasi saanud ning ei oma mingeid pretensioone (omaniku nimi, allkiri, kuupäev, kellaaeg):

........................................................................................................................................................

Korduvalt kooli hoiule võetud asjad tagastatakse õpilase vanemale (asja kätte saanud lapsevanema nimi, allkiri, kuupäev ja kellaaeg):

.......................................................................................................................................................

LISA 3

ÕPPETÖÖ KORRALDUS TALVISEL PERIOODIL

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;

2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse koju saatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues

  • 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
  • 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;

3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tuule-külma indeksi tabel https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/haridusasutused/tuule-kulma-indeks 

 

Введены
Приказом директора Ахтмеской основной школы г. Кохтла-Ярве №1-2/41 от 17.10.2019 на основании п. 1 §68 Закона об основной школе и гимназии
Утверждены
педагогическим советом, протокол № 4 от 04.10.2019
ученическим советом, протокол № 3 от 07.10.2019
попечительским советом, протокол № 1 от 17.10.2019 

§ 1. Üldsätted

(1) Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi õigusaktid, Kohtla-Järve Linna õigus- ja haldusaktid ning Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli dokumendid.

(2) Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik (PGS §68 lg 1; PGS §74 lg 1).

(3) Õpilaste suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §58 sätestatud tingimustel ja korras.

(4) Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli kodulehel (https://kjag.ee) ja kooli raamatukogu ruumis ja kooli infostendil. Kooli kodukord on väljas õpilastele nähtavas kohas (raamatukogus ja infostendil).

(5) Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

§ 2. Õppetöö korraldus

(1) Koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 7.00-19.00. Laupäeval ja pühapäeval on koolimaja avatud ainult treeninguteks ja eriüritusteks (koosolekud, võistlused, olümpiaadid, huviringid jm.)  

(2) Õppetunni pikkus on 5.-9. klassidel 75 minutit. Algkoolis (1.-4. klassidel) on tunni pikkuseks 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit.

(3) Tundide ja vahetundide kellaajad: 

5-9 klasside tundide ja vahetundide kellaajad
  Esmaspäev Teisipäev - Reede
Klassitund 8:15 - 8:40  
1. 8:45 - 10:00 8:15 - 9:30
2. 10:15 - 11:30 9:45 - 11:00
3. 11:45 - 13:00 11:15 - 13:30
4. 13:15 - 14:30 12:45 - 14:00
5.   14:10 - 15:25

(4) Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kella 13.00-16.30, graafik on nähtav kooli kodulehel (https://kjag.ee).

(5) Õpilased tulevad kooli enne tundide algust, jätavad üleriided garderoobi ja panevad jalga vahetusjalatsid.

(6) Õppetöö toimub direktori poolt kinnitatud päevakava alusel. Muudatusi selles on õigus teha direktoril ja õppejuhil. Päevakava muudatustest annab klassile teada klassijuhataja või aineõpetaja.

(7) Õppetunni algusest 5-9. klassidel annab märku koolikell. Tunni lõpetab õpetaja. Algkoolis (14.klassid) õpivad õpilased ilma koolikellata.Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

(8) Õppetöö toimub ühes vahetuses. Õppeaeg on jagatud 1.-4.klassis trimestriteks, 5.-9. klassis õppeperioodideks.

(9) Õpilaspäevik on 1.-3. klassis kohustuslik. Õpilaspäevik tagatakse õpilasele kooli poolt.

(10) Lisatundide ja konsultatsioonide ajad määratakse õpilaste jaoks kindlaks eraldi graafikuga, mis koostatakse iga õppeperioodi alguseks ning on kättesaadav kooli kodulehel (https://kjag.ee).

(11) Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õppetöö alusdokumentideks on kooli õppekava, mis on nähtaval kooli kodulehel(https://kjag.ee).

(12) Klassiväliseid üritusi viib läbi huvijuht või õpetaja, kes vastutab ürituse korraldamise eest. Klassijuhataja viibimine üritusel oma klassiga on kohustuslik.

(13) Igal aastal korraldab kool tulevastele esimese klassi õpilastele „Eelkooli“ tunde. Tunniplaani ja vestluste teemasid lapsevanematele avalikustatakse kooli kodulehel (https://kjag.ee).

(14) Kui õpilase terviseseisund ei võimalda tal kooli päevakavas ettenähtud õppes osaleda, korraldab kool koduõpet. Aluseks on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, lapsevanema taotlus ja arstitõend. Otsuse koduõppe rakendamise kohta teeb direktor.

(15) Kui lapsevanem soovib põhiharidust omandava õpilase õppetööd iseseisvalt korraldada, siis finantseerib lapsevanem õpet ise ning vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest. Lapsevanema soovil koduõppe rakendamiseks esitab lapsevanem koolile kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse (koduõppele viimise põhjused ja andmed isiku kohta, kes hakkab last õpetama), mis on esitatud hiljemalt 20.augustiks või hiljemalt 20.detsembriks. Otsuse koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu.

(16) Põhikooli õpilastel pole õigust koolist lahkuda loata.

(17) Koolipäeva jooksul võib lahkuda koolist või kooli territooriumilt vaid vabandaval põhjusel vanemate, klassijuhataja või kooli meditsiiniõe kirjaliku loa alusel.

(18) Koolis õppimise perioodil väljastatakse õpilasele õpilaspilet (õpilaspileti kasutamise korda vt. kodukord §13).

(19) Vastastikune suhtlemine koolis on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on klassiõpetaja, õpilase mentorõpetaja, aineõpetaja või klassijuhataja, seejärel sotsiaalpedagoog, HEVkoordineerija, õppenõustaja, juhtkond, pedagoogiline konsiilium, HEV-komisjon, õppenõukogu, hoolekogu.

(20) Spordisaalides, aulas, raamatukogus, keemia-, füüsika-, tehnoloogia-, kodunduse- ja arvutiklassis, puhkeruumis ning sööklas peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid ja õppeklassides kehtestatud nõudmisi, mis on üleval iga ruumi ja õppeklassi seinal nähtavas kohas.

§ 3. Õpilaste õigused ja kohustused

(1) Õpilase õigused Igal Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õpilasel on õigus:

1) omandada kooli õppekava raames oma võimetele vastavat haridust;

2) saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatel teavet koolikorralduse, õppimisvõimaluste, hindamise korra jne kohta;

3) saada selgitusi enda kirjalike ja suuliste vastuste hindamise kohta koos kirjalike tööde tagastusega;

4) saada selgitusi enda hoolsuse ja käitumise kohta;

5) saada täiendavat abi õpetajatelt ja kooli töötajatelt (konsultatsioonid, klassivälise tegevuse juhendamine ning õpilase mentorõpetaja, õppenõustaja, logopeedi, HEV-koordineerija,  sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoogi ja eripedagoogi nõustamine);

6) moodustada koolis õpilasesindus, ühinguid, klubisid ja ringe, mille tegevus ja eesmärgid ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;

7) kandideerida õpilasesindusse;

8) esitada õpilasesinduse kaudu kooli juhtkonnale arvamusi ja ettepanekuid koolielu parendamiseks;

9) saada koolist teavet õpilase õiguste ja kohustuste kohta, samuti esmast teavet edasiõppimisvõimaluste kohta;

10) pöörduda oma õiguste kaitseks õpilasesinduse, klassijuhataja, kooli juhtkonna, KohtlaJärve Linnavalitsuse, Haridus-ja Teadusministeeriumi ning lastekaitseorganite poole; 11) teha läbimõeldud ettepanekuid õpilasesindusele või kooli juhtkonnale koolikorralduse muutuste sisseviimiseks;

12) viibida enda õppe- ja kasvatusprotsessis tekkinud probleemide arutamise juures;

13) saada meditsiinilist esmaabi;

14) saada kooli raamatukogus õppe – ja ilukirjanduslikku materjali;

14)  võtta osa kooli ringide ja pikapäevarühma tööst;

15)  võtta osa kooli üritustest;

16)  kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, aulat, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid (vt. Kodukord §14).

(2) Õpilase kohustused:

1) järgima Eesti Vabariigi seadusi ja täitma kodukorra eeskirju;

2) esindama ennast ja oma kooli väärikalt ja mitte kahjustama avalikus ruumis (internet, media jms) kooli mainet;

3) mitte hilinema tundidesse ega üritustele;

4) mitte puuduma põhjuseta koolist;

5) käituma viisakalt ja sallivalt;

6) käituma väärikalt ning tagama oma käitumisega töörahu kaasõpilastele ja koolitöötajatele;

7) osalema aktiivselt õppetöös (sh omada tunniks vajalikke vahendeid) ja kasutada tundi oma võimete arendamiseks;

8) jälgima koolipäevadel (ka puudumise korral) e-Kooli sissekandeid;

9) vastutama oma õpitulemuste eest;

10) kandma korrektset, koolikeskkonda sobivat riietust ning vahetusjalatseid, kanda kehalise kasvatuse tundides spordiriietust (vt. Kodukord §3 (6));

11) hoidma puhtust ja korda koolis ning kooli territooriumil;

12) hoidma isiklikku ja ühiskondlikku vara (kooli ruumide, õppevahendite, raamatute jms tahtliku rikkumise või hooletu hoidmise korral tuleb kahju hüvitada);

13) panna üleriided ja isiklikud esemed selleks ettenähtud kohta;

14) vahetundides käituda nii, et ei sea ohtu ennast ega teisi (ei tohi tekitada ummikuid, istuda aknalaudadel ja radiaatoritel, kõõluda akendel, tõugelda treppidel, pritsida veega jne) (vt. Kodukord §3 (4));

15) teatada igast vägivallajuhtumist, samuti vargustest, esemete kadumisest ja kooli vara lõhkumisest viivitamatult klassijuhatajale, õpetajatele, õppejuhile või kooli direktorile;

16) täitma ohutustehnika ja tuleohutusnõudeid;

17) vähemalt kord aastas osalema arenguvestlusel koos seadusliku eestkostjaga;

18) isikuandmete muutumisel on kohustus teavitada klassijuhatajat või kooli sekretäri.

(3) Õpilasele kehtivad keelud Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õpilastele on keelatud:

1) tundidest põhjendamata puudumine ja hilinemine;

2) alkoholi sisaldavate jookide, tubakatoodete, e-sigarettide, e-vesipiipude ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete omamine, tarvitamine, müümine, vahendamine;

3) ebakaines olekus või uimastijoobes kooli territooriumil ja üritustel viibimine;

4) hasartmängude mängimine;

5) kaasõpilaste ja koolitöötajate solvamine, vaimne ja füüsiline vägivald, ebasündsate väljendite kasutamine, õppetöö häirimine;

6) õppetundide ja ürituste ajal üldjuhul nutiseadmete ja muude õppetööd segavate esemete kasutamine. Iga õpetaja võib teha õpilastega eraldi kokkulepped nutiseadmete kasutamise kohta (nt tunni alguses telefonide asetamine selleks ettenähtud kohta), mille rikkumise korral on õpilane kohustatud loetletud esemed andma koolitöötajale esimesel nõudmisel;

7) 1.-4. klassini kasutada koolis õppetöö ajal mobiiltelefone, nutiseadmeid jms, välja arvatud kokkuleppel õpetajaga või õpetaja suunamisel kasutamiseks õppetöös;

8) õppetundide ajal söömine ja joomine (va vesi);

9) õpetajaga kooskõlastamata õppetunni lindistamine, pildistamine , filmimine;

10) internetis (sh e-kirjades) sotsiaalmeedias, mobiiltelefoni vahendusel teiste inimeste kohta halvustavate või solvavate tekstide, piltide, videote avaldamine;

11) Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained (PGS §44 lõige 11):  - relv relvaseaduse tähenduses;  - lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;  - aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;  - aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;  - muu ese (tikud, välgumihkel) või aine (ravimid- juhul, kui lapsevanem ei ole eelnevalt klassijuhatajat teavitanud nende kasutamise vajalikkusest õpilase koolis viibimise ajal, energiajoogid), mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks;

12) Loomade kooli toomine, v.a vastava teema üritusele.

(4) Õpilaste käitumisreeglid vahetunnis 

1) Vahetunni ajal viibivad õpilased kooli territooriumil.

2) Vahetunni ajal käitub õpilane nii, et tema käitumine ei segaks kooli töötajaid ja teisi õpilasi.

3) Vahetunni ajal täidab õpilane administraatori või korrapidaja-õpetaja nõudmisi.

4) Vahetunni ajal koridorides ei tohi joosta, karjuda; on vaja hoida puhtust ja korda.

(5) Õpilaste käitumine sööklas

1) Söögivaheajad kestavad 15 minutit.

2) Õpilasi saadab koolisööklasse klassijuhataja või aineõpetaja.

3) Õpilased käivad sööklas koostatud graafiku järgi.

4) Peale söömist viib õpilane kasutatud nõud selleks ettenähtud kohta.

5) Sööklas on rangelt keelatud joosta ja demonstreerida lugupidamatust köögitöötajate ja söögi vastu.

6) Vastava toidu söömisel kasutatakse nuga ja kahvlit.

(6)  Õpilaste riietus

1) Kooliruumide puhtuse ja õpilaste tervise huvides on õpilastel vahetusjalatsid, mis on hügieenilised, mugavad ja kohustuslikud. Vahetusjalatsiteks ei loeta kehalise kasvatuse tunnis kasutatavaid jalatseid, rannajalatseid ega saapaid.

2) Koolis on õpilane puhtalt ja korrektselt riides. Kooli ruumides ei viibita üleriietes ega peakattega, neid hoitakse garderoobis.

3) Kui õpilane ei tea, mida tähendab väljend korrektne riietus, pöördub ta selgituse saamiseks klassijuhataja, enda mentorõpetaja, õppenõustaja, sotsiaalpedagoogi, HEV koorinaatori või juhtkonna poole.

4) Õpilane ei kanna koolis dressipükse, rebitud teksapükse, lühikesi suve-/ranna-pükse, õlapaeltega toppi, nabapluusi, peas mütsi ega kapuutsi.

5) Kehalise kasvatuse tundideks vahetatakse koolirõivad dresside ja vahetusjalanõud spordijalatsite vastu. Vastavat rõivastust mitteomavatele õpilastele ja kehalisest kasvatusest arsti poolt vabastatud õpilastele annab õpetaja muud oma ainealast õppetööd – need õpilased ei jää tunnist kõrvale.

6) Õpilased on hoolitsetud välimusega, nad ei meigi end väljakutsuvalt. Õpilased ei kanna koolis ehteid, mis osutuvad ohtlikuks neile ja teistele. Kehalise kasvatuse tunni ajal on pikad juuksed seotud.

7) Pimedal ajal tuleb kooliteel kanda helkurit.

§ 4. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord

(1) Kooli päevakava korralduse aluseks on kooli tunniplaan.

(2) Kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks elektroonilise õppeinfosüsteemi (e-kool), kooli kodulehe, kooli infostendi ja klassiblogi kaudu.

(3) Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet elektroonilise õppeinfosüsteemi või kooli veebilehe vahendusel, siis tehakse õpilasele või vanemale kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa teatavaks viisil, milles kool lepib kokku õpilasega või tema vanemaga individuaalselt klassijuhataja kaudu.

(4) Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa ning muudatused selles loetakse õpilasele ja vanemale kättetoimetatuks elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu, kui vanem on tutvunud õppeinfosüsteemi kaudu vastava infoga.

(5) Kui vähemalt 10-aastane õpilane on saanud elektroonilise õppeinfosüsteemi ja/või kooli veebilehe kaudu informatsiooni kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa kohta ja nendes tehtud muudatuste kohta, siis vastavalt haldusmenetluse seadusele loetakse päevakavast ja selle muudatustest teadlikuks ka õpilase vanem.

§ 5. Kooli tunnustusmeetmed õpilase tunnustamiseks õpingute jooksul

(1) Kohtla-Järve Ahtme Põhikool tunnustab oma õpilasi eduka õppimise, eeskujuliku või hea käitumise eest, saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel linna, maakondlikul ja/või üleriigilisel ning rahvusvahelisel tasandil, isikliku eeskuju, ühiskondliku ja koolivälise aktiivsuse ning koolielu väärika edendamise eest.

(2) Tunnustamise viisid:  - suuline kiitus;  - kirjalik tänu või kiitus e-päevikus, õpilaspäevikus ja õpinguraamatus;  - tunnustamine kooli kodulehel või stendil - direktori käskkirjaline tunnustus;  - kiitus- või tänukiri;  - parimate ainetundjate ja sportlaste tunnustamine;  - koolil rahaliste vahendite olemasolul ühekordne rahaline preemia väljapaistvate tulemuste või heategevuse eest;  - tänumeened; - premeerimine väljasõiduga; - osalemine direktori vastuvõtul Eesti Vabariigi aastapäeval.

§ 6. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamine õpilase suhtes ja rakendamisest teavitamise kord

Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. 

(1) Õpilase suhtes võib rakendada PGS §58 sätestatud tingimustel ja korras kohaldatavaid tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi või õpilaskodusse, tugispetsialisti teenuse osutamine, käitumise tugikava koostamine) ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;

2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;

4) õpilasele tugiisiku määramine;

5) kirjalik noomitus;

6) selliste esemete ja ainete kooli hoiule võtmine, mis ei ole PGS §44 lõike 11kohaselt keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga: - põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on kodukord §3 (3) kohaselt keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist; - selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmine, mis on kodukord §3 (3) kohaselt keelatud;

7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

9) kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. Antud meetme rakendamisest teavitatakse viivitamata piiratud teovõimega õpilase vanemat telefoni teel;

11) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja  väljasõitudest.

12) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (meetme rakendamise otsustab õppenõukogu).

(2) Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, v.a kodukorra §6 (1) p.12 mõjutusmeetme rakendamine, mida otsustab õppenõukogu.

(3) Kodukorra §6 (1) p. 6 sätestatud keelatud ainete ja mõjutusmeetme kohaldajaks võivad olla direktor ning direktori määratud isik, kellel on ettevalmistus mõjutusmeetme kohaldamiseks (edaspidi mõlemad kontrollija). Kontrollija peab olema kõrgharidusega ja teadlik meetme rakendamisega kaasneda võivatest ohtudest, meetme õiguslikest alustest ja kohaldamise tingimustest ning tal peavad olema teadmised, oskused ja sobivad isiksuseomadused meetme kohaldamiseks lapse huvidest lähtudes.

(4) Kooli hoiule võetud esemed ja ained hoiustatakse kooli kodukorras §16 sätestatu kohaselt.

(5) Kool teavitab relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, leidmisest kohe politseid ja annab need viivitamata politseile üle.

(6) Kodukorra §6 (1) p.6 sätestatud mõjutusmeedet võib kohaldada õpilase tahte vastaselt tingimusel, et:

1) õpilast on eelnevalt teavitatud kontrollimise põhjusest;

2) õpilasele on eelnevalt tehtud ettepanek võimaldada kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;

3) suuline veenmine või käesoleva kodukorra §6 (1) esitatud tugi- või muu mõjutusmeetme kasutamine ei ole küllaldane;

4) kontrollimata jätmisel ei ole võimalik kõrvaldada vahetut või vahetult eesseisvat ohtu õpilase või teise isiku elule või tervisele või võõrale asjale;

5) kontrollimiseks kasutatakse ainult vähimat vajalikku ja vältimatut viisi.

(7) Kodukorra §6 (1) p.6 sätestatud mõjutusmeedet tuleb kohaldada võimalikult delikaatselt ja tuleb kaitsta õpilase eneseväärikust. Kontrollija peab olema õpilasega samast soost. Kontrollija ei pea olema õpilasega samast soost, kui kontrollitakse õpilase esemeid ja tema kasutuses olevat suletud kappi. Lisaks kontrollijale peab mõjutusmeetme rakendamise juures viibima veel vähemalt üks koolitöötaja.

(8) Kodukorra §6 (1) p.6 sätestatud mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse viivitamata piiratud teovõimega õpilase vanemat telefoni teel.

(9) Õpilase riietust võib kontrollida isik, kes ei ole õpilasega samast soost, juhul kui samasoolist kontrollijat ei ole võimalik kaasata ning kontrolliga viivitamine seaks ohtu õpilase või teise isiku elu või tervise või võõra asja.

(10) Mõjutusmeetme rakendamise korral dokumenteerib kool õpilaselt eseme kooli hoiule võtmise ja selle põhjuse ning õpilasele tagastamise ning koostab protokolli, vt kodukorra LISA 1.

(11) Protokolli kantakse:

1) protokolli koostamise aeg ja koht;

2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi;

3) selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati;

4) hoiule võetud või äravõetud esemete või ainete loetelu; 

5) märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise koht;

6) märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;

7) mõjutusmeetme kohaldamise põhjus;

8) sündmuste käigu kirjeldus;

9) kontrollija allkiri;

10) õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta.

(12) Kui õpilase koolist koju jõudmiseks on vajalik transpordi kasutamine, arvestatakse mõjutusmeetme rakendamisel transpordi korraldusega ning mõjutusmeetmete rakendamise ajal tagab kool järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral õpilase pedagoogilise juhendamise.

(13) Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab käesolevas lõikes nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.

(14) Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamisel lähtub kool haldusmenetluse seaduses §25-§32 sätestatust, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §58 sätestatut.

(15) Teade või muu dokument tugi- ja mõjutumeetme kohaldamisest toimetatakse vanemale kätte kas postiga, elektrooniliselt või antakse kätte koolis allkirja vastu.

(16) Dokumendi postiga kätte toimetamise korral saadetakse dokument vanema märgitud aadressil tähtkirjaga.

(17) Vanema soovil või nõusolekul saadetakse dokument elektrooniliselt vanema poolt näidatud elektronposti aadressil. Dokument on allkirjastatud digitaalselt.

(18) Allkirja vastu koolis antakse vanemale kätte õppenõukogu otsus õpilase ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta.

§ 7. Koolikohustuse täitmise tagamine

Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel: Vastavalt PGSi §11 vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas: - looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused; - esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest; - tutvuma koolielu reguleerivate aktidega; - tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras; - kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus; - pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole; - taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist. 
 
Kui vanem ei täida neid kohustusi, pöördub kool elukohajärgse linnavalitsuse poole taotlusega lapse õiguste kaitsmiseks ja vajalike meetmete rakendamiseks.

Kooli rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks:

1) Vastavalt PGSi §12 koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes tulenevalt puudumise põhjustest ühte või mitut PGSi §58 lõikes 3 sätestatud meetmetest (loetletud käesolevas kodukorras §6 (1)).

2) Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa õpilase või vanemaga kontakti, vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele pöördub kool järgmiste meetmete rakendamiseks valla- või linnavalitsuse poole.

§ 8. Õppest puudumisest teavitamise kord

(1) Kool edastab vanematele vähemalt üks kord trimestri (1.-4. klassid)/õppeperioodi (5.-9. klassid) jooksul õppest puudumiste kokkuvõtte. Kokkuvõttega saab vanem tutvuda elektroonilise õppeinfosüsteemi (e-kool) vahendusel. Kui vanemal ei ole võimalik saada teavet õppeinfosüsteemi vahendusel, siis saab ta koolile esitada vastava taotluse ning vastav teave esitatakse vanema poolt koolile esitatud kontaktandmetele ja see loetakse vanemale kätte toimetatuks.

(2) Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised: - õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; - läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse §8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine (vt. LISA 3); - olulised perekondlikud põhjused; - muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused (sh kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, projektialases tegevuses)

(3) Õpilase puudumine seoses reisimisega on lubatud juhul, kui tal ei ole puudulikke hindeid. Vanem kirjutab avalduse kooli direktori nimele, kus teatab puudumise põhjusest ja ajast. Vanema vastutuseks jääb, et õpilane iseseisvalt õpib, vältimaks õppeprogrammidest mahajäämist.

(4) Lapsevanemal on kohustus teavitada hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest klassijuhatajat e-kooli/telefoni/e-kirja vahendusel. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja vanemaga ise ühendust hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem klassijuhatajat e-kooli/telefoni/e-kirja vahendusel puudumise kestusest.

(5) Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

(6) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset linnavalitsust, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

(7) Andmed mõjuva põhjuseta puudunud õpilaste kohta kantakse hariduse infosüsteemi õpilaste alamregistrisse (EHIS).

§ 9. Õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord

(1) Õpilaste hindamise kord Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis on kättesaadav õpilastele, vanematele ja õpetajatele kooli kodulehel. Hindamise põhimõtteid ja korda (sh käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda) tutvustavad õpilastele klassijuhatajad ja aineõpetajad trimestri (1.-4.klassid)/õppeperioodi (5.-9.klassid) algul.

(2) Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise tingimusi ja korda tutvustatakse vanematele lapsevanemate koosolekul, vajadusel ka individuaalselt.

(3) Õpilasel ja vanemal (tema seaduslikul esindajal) on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta ning tutvuda antud hinnangutega:

1) e-kooli vahendusel, registreerides end kasutajaks;

2) klassijuhataja vahendusel;

3) klassi- või aineõpetaja vahendusel.

(4) E-kooli kasutamiseks peab lapsevanem registreerima veebilehel www.ekool.eu. Juhul, kui lapsevanemal tekib probleem e-kooli kasutamisega, võib pöörduda kooli infojuhi poole.

(5) Õpilase või vanema taotluse alusel teavitatakse õpilast või tema vanemat õpilase hinnetest ekooli kirjaliku väljavõtte teel. Kirjalik väljavõte toimetatakse õpilase vanemale kätte paberkandjal õpilase kaudu.

§ 10. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord

(1) Kooli hoonest või territooriumilt kooli töötajate sisse- ja väljaliikumist kontrollib kooli juhtkond. (2) Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste sisse- ja väljaliikumist kontrollib klassijuhataja, kes väljastab vajadusel lahkumiseks tõendi. Klassijuhataja puudumisel on selleks volitatud õppejuht. (3) Kooli hoonest külaliste sisse- ja väljaliikumist kontrollib administraator ning täidab selle kohta liikumisraamatut. 

§ 11. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis ei kasutata jälgimisseadmestikku.

§ 12. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord

(1) Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ja kooli päevakavast kinnipidamine.

(2) Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §58 sätestatud tingimustel ja korras (vt. Kodukord §6)

(3) Koolis rakendatakse abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd lastevanemate (eestkostjate, hooldajate), kooli pidaja ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutuste ja ekspertidega.

(4) Turvalisuse eest koolis vastutavad õppepäeval korrapidaja-administraator ja vahetundides korrapidaja-õpetajad ning tundides aineõpetajad. Korrapidamisse kaasatakse ka õpilasi.

(5) Kõigil Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli töötajatel, kes omavad teavet õpilaste või personali vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest on kohustus teavitada sellest kooli juhtkonna või kooli tugisüsteemi liiget, kes korraldab infovahetamise kooli ja kodu vahel, kaasates vajadusel muid turvalisusega tegelevaid isikuid ja / või organisatsioone.

(6) Õpilaste ja koolitöötajate fotode, filmide, videote ja kõnede salvestamine ning avalikustamine ilma isiku nõusolekuta on keelatud. Kooli ühisüritusi pildistatakse ning salvestatakse, teavitades sellest eelnevalt osalejaid.

(7) Enne õppekäigule minekut tutvustatakse osalejatele käitumisreegleid ja ohutusnõudeid.

(8) Vaimsest turvalisuse ohust teadasaamisel informeeritakse sotsiaalpedagoogi, HEVkoordineeijat ja kooli juhti, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.

(9) Füüsilisest turvalisuse ohust teadasaamisel informeeritakse juhtkonda, kelle ülesannete hulka kuulub meetmete tarvitusele võtmine.

(10) Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õpilane pöördub lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassijuhataja, HEV-koordinaatori, sotsiaalpedagoogi, õpilase mentorõpetaja, õppenõustaja või õppejuhi poole.

(11) Käitumisjuhis õpilasele kui teda ennast või kedagi teist kiusatakse:

1) räägi sellest usaldusväärse isikuga (õde, vend, sõber, klassikaaslased, jne);

2) teata koolivägivallast või kiusamisest oma vanematele;

3) teavita vägivalla juhtumist kooliga seotud isikuid (klassijuhataja, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, HEV-koordinaator, õppenõustaja, mentorõpetaja, direktor, vm); 4) pöördu spetsialistide poole nõustamis- ja tugikeskustes;

5) helista lasteabi telefonil 116 111; 6) teavita politseid.

(12) Ootamatute õnnetuste korral, kriisi- või hädaolukorras ohutuks tegutsemiseks on koolil välja töötatud tegutsemiskavad, mis on kättesaadavad kooli kodulehel.

(13)  Kool koolitab vastutavaid isikuid ning kõik koolitöötajad on saanud vajaliku väljaõppe.

(14)  Kool viib läbi õppusi väljatöötatud tegevuskavade omandamiseks, et iga koolitöötaja teaks ohusituatsioonis oma kohta, ülesandeid, käitumisreegleid ning õpilased talitaksid kriisiolukorras õigesti.

(15)  Hädaolukorrast teavitab seda esimesena märganu kooli korrapidajat, sekretäri või juhtkonna liiget. Edasine tegevus toimub vastavalt kooli turvameetmete plaanile.

(16)  Hädaolukorrast, mis eeldab koolimajast kiiret lahkumist, teatatakse kooliraadio kaudu või koolikella pideva helinaga.

(17)  Koolimajast lahkumine toimub evakuatsiooniplaani alusel klasside kaupa tunnis oleva õpetaja juhtimisel. Hädaolukorra tekkimisel vahetunnis kogunevad õpilased iseseisvalt kogunemiskohta.

(18)  Õpilaste kogunemiskoht on Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli staadion, külma ilma korral Lasteaed “Punamütsike” Maleva 5, kus õpilased rivistuvad klasside kaupa loenduse läbiviimiseks.

(19)  Koolimajja tagasipöördumise või koolipäeva lõppenuks kuulutamise otsustab direktor või teda asendav kooli töötaja.

(20)  Kui kooli territooriumil või koolis on alkoholi – või narkojoobes inimesed, siis korrapidajaadministraator või korrapidaja-õpetaja teavitab sellest õigeaegselt politseid, kes tegutseb vastavalt seadusele ning annab korrapidaja-administraatorile või korrapidaja-õpetajale käitumisjuhised kuni politsei kohalejõudmiseni.

(21)  Õpilaste pahatahtliku tegutsemise korral:

1) püüab õpetaja olukorda lahendada iseseisvalt, vajadusel kaasates kolleege;

2) probleemi lahenematuse korral informeeritakse kooli juhtkonda ja vanemat;

3) kooli töötaja kutsub politsei, kui on olemas otsene oht laste tervisele ja/või materiaalne kahju koolile, mis vajab politsei sekkumist;

4) materiaalse kahju tekkimisel õpilase poolt informeeritakse majandusjuhatajat,kes otsustab edasise tegevuse (võimalusel teo tagajärgede likvideerimine jne).

(22)  Juhtumite lahendamise kord:

1) mõlema osapoole selgituste ära kuulamine, seletuskirjad juhtumi kohta;

2) lapsevanemate teavitamine vahetult peale juhtumit;

3) vigastuste ilmnemisel esmaabi osutamine kooli tervishoiutöötaja poolt;

4) klassijuhataja vestlus, vajadusel HEV-koordinatori, sotsiaalpedagoogi, koolipsühholoogi kaasamine;

5) pöördumine politseisse, õpilase vanemate suunamine politseisse pöördumiseks;

6) pöördumine lapse elukohajärgse sotsiaalosakonna poole;

7) ümarlaua nõupidamise läbiviimine spetsialistide kaasamisega väljastpoolt kooli - lastekaitsespetsialist, sotsiaaltöötaja, lapsevanem, politseitöötaja jt.

(23)  Täiendavad abinõud õpilaste ja koolitöötajate vaimse või füüsilise vägivalla ennetamiseks:

1) kõiki õpilasi koheldakse eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende eneseväärikust ning isikupära;

2) kool ja vanem teevad koostööd - vanem tunneb huvi oma lapse tegemiste vastu koolis;

3) õpetajad, õpilased, vanemad ja töötajad käituvad üksteise suhtes viisakalt ja lugupidavalt.

§ 13. Õpilaspileti kasutamise kord koolis

(1) Õpilaspilet on õpilase isikut ja antud koolis õppimist tõendav dokument.

(2) Õpilaspiletile kantakse järgmised andmed: - kooli nimi; - õpilaspileti number; - õpilase nimi; - õpilase isikukood; - õpilaspileti kehtivusaeg.  Õpilaspiletil on selle omaniku foto.

(3) Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks “Isikut tõendavate dokumentide seaduse» §-s 4 kehtestatud tingimustel.

(4) Koolis võib õpilaspilet olla kasutatav koolimajja sissepääsu õiguse tõendamiseks, näidates õpilaspiletit vajadusel koolitöötajale.

(5) Õpilaspilet on aluseks kooli raamatukogus lugejaks registreerimisel.

(6) Õpilaspilet väljastatakse tasuta pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

(7) Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud pärast õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama.

(8) Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilane või õpilase esindaja kooli direktorile kirjaliku avalduse õpilaspileti duplikaadi tasuta väljastamiseks. Õpilaspileti kehtivuse tähistab kool õpilaspiletile vastava kuupäeva lisamisega igal õppeaastal. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.

§ 14. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilasele õppekavavälises tegevuses

(1) Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool võlaõigusseaduses §389-§395 sätestatust.

(2) Õpilasel on õigus kasutada tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.

(3) Kooli ruumidena käsitletakse õpperuume, õpperuumi abiruume, aulat, söögisaali, tervishoiuteenuse osutamise ruumi, koridore, spordi- ja võimlemissaali, riidehoiuruume, tualetti, abipersonali ruume.

(4) Oma soovist kasutada õppekavaväliselt kooli ruume teavitab õpilane kirjalikult klassijuhatajat, tuues välja kasutamise eesmärgi, kuupäeva ja õpilaste nimed, kes ruumi hakkavad kasutama. Ruumide/vahendite kasutamine toimub koolitöötaja järelvalvel. Ruumi avab ja sulgeb koolitöötaja.

(5) Õpilane täidab ruumide kasutamisel nendes kehtestatud ohutus- ja korranõuded, mida õpetaja tutvustab õpilasele iga õppeaasta koolivälise tegevuse algul. Ohutus- ja korranõuded on igas ruumis paigutatud õpilastele nähtavasse kohta (seinale).

(6) Kooli ruumide kasutamine toimub vastavalt ruumide kasutamisplaanile, mille kooskõlastavad kooli direktor, õppejuht, huvijuht, majandusjuht. Kasutamisplaan on kättesaadav klassijuhataja vahendusel. Kasutusplaaniga tutvumiseks teavitab õpilane klassijuhatajt suuliselt.

(7) Õppevahendeid kasutab õpilane heaperemehelikult üksnes selleks ettenähtud viisil, ei lõhu neid tahtlikult, ei anna neid edasi kolmandatele isikutele, ei vii neid ruumist välja.

(8) Õppevahendi mittesihipärase kasutamise või tahtliku rikkumise korral teavitab kool sellest vanemat, misjärel võib kool nõuda vanemalt õppevahendi hüvitamist samaväärse vahendi asendamisega või hüvitamist rahaliselt.

§ 15. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt

(1) Kooli töötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis ohustab isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või võõra asja kahjustamise;

(2) Õpilane on kohustatud mobiiltelefoni õppetunniks välja lülitama ning tal on keelatud viibida tunnis kõrvaklappidega, kui õppetöö korraldus seda ei nõua (vt. Kodukord §3(3) p. 6);

(3) Koolitöötajal on õigus võtta hoiule nutiseade, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, nt õpilane mängides segab tundi, ei õpi ise ega lase teistel õppida;

(4) Õpilaselt nutiseadme äravõtmiseks ei ole lubatud kasutada füüsilist jõudu;

(5) Õpilase keeldumise korral nutiseadme hoiule andmine lahendatakse pedagoogiliste meetmetega, nt käitumise arutamine vanemate või kooli juhtkonnaga.

§ 16. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord

Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool Võlaõigusseaduses §883§986 sätestatust.

(1) Hoiule võetud esemeid hoiustatakse sotsiaalpedagoogi, HEV-koordinaatori, sekretäri või õppejuhi juures. Koolitöötaja, kellele ese on hoiule antud, peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.

(2) Mõjutusmeetme, milleks on eseme kooli hoiulevõtmine, rakendamise protokollimine on kohustuslik, protokolli vorm LISA 2.

(3) Õpilasele, kellelt ese hoiule võetakse, väljastab direktor viivitamata eseme hoiulevõtmise protokolli koopia.

(4) Kui õpilane, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole eseme omanik ega selle seaduslik valdaja või kui eset ei võetud hoiule isikult ning omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab direktor omanikku või seaduslikku esindajat eseme hoiulevõtmisest viivitamata.

(5) Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist. Hiljemalt õpilase õppepäeva lõppedes tagastatakse hoiule võetud ese või aine vanemale pärast õpilase käitumise arutamist vanemaga või antakse vajaduse korral asja või aine ohtlikkusest lähtudes üle politseile.

(6) Eseme hoiulevõtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.

LISA 1

Õpilaselt eseme või aine kooli hoiule võtmise ja selle põhjuse ning õpilasele eseme või aine tagastamise protokoll 
 
Kooli nimi: Kohtla-Järve Ahtme Põhikool

Protokolli koostamise koht: Kohtla-Järve, Altserva 6

Protokolli koostamise kuupäev, kellaaeg: ……………………………………………………......

Protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi ……………………………..........................................

Õpilase ees- ja perekonnanimi, kellelt ese või aine võeti …………………..................................

Hoiule võetud või äravõetud esemete või ainete loetelu:

…………………………………………………………….............................................................. ……………………………………………………………..............................................................

Õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise koht:

………………………........................................................................................................................

Õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult:

Jah ………………………  EI ………………………

Eseme või aine hoiule võtmise põhjus:

…………………………………………………………………....................................................... ………………………………………………………………..........................................................

Sündmuste käigu kirjeldus:

………………………………………………………………........................................................... ………………………………………………………………........................................................... ………………………………………………………………........................................................... 
 
Kontrollija nimi, allkiri, kuupäev, kellaaeg:

………………………………………………………………........................................................... 
 
Õpilase nimi, allkiri, kuupäev, kellaaeg:

…………………………………………………………….............................................................. 
 
Õpilane keeldub protokolli allkirjastamisest, protokollija allkiri: …………….............................

LISA 2

Õpilase vallasasja hoiule võtmise protokoll

Kooli nimi : Kohtla-Järve Ahtme Põhikool

Asja äravõtja (nimi; allkiri): ..........................................................................................................

Õpilase nimi ja klass, kellelt asi ära võeti:

........................................................................................................................................................

Hoiule võtmise kuupäev ja kellaaeg: .............................................................................................

Asja hoiule võtmise põhjus: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Hoiule võetud asja kirjeldus:

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Millal asi õpilasele tagastatakse: ........................................................................................................................................................

Õpilane on hoiule võetud asjad tagasi saanud ning ei oma mingeid pretensioone (õpilase nimi, allkiri, kuupäev, kellaaeg):

.......................................................................................................................................................

Omanik on hoiule võetud asjad tagasi saanud ning ei oma mingeid pretensioone (omaniku nimi, allkiri, kuupäev, kellaaeg):

........................................................................................................................................................

Korduvalt kooli hoiule võetud asjad tagastatakse õpilase vanemale (asja kätte saanud lapsevanema nimi, allkiri, kuupäev ja kellaaeg):

.......................................................................................................................................................

LISA 3

ÕPPETÖÖ KORRALDUS TALVISEL PERIOODIL

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;

2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse koju saatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues

  • 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
  • 7.–9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;

3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tuule-külma indeksi tabel https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/haridusasutused/tuule-kulma-indeks 

 

1-4 klasside tundide ja vahetundide kellaajad
  Esmaspäev Teisipäev - Reede
Klassitund 8:15 - 8:40  
1. 8:45 - 9:30 8:15 - 9:00
2. 9:40 - 10:25 9:10 - 9:55
Lugemise aeg 10:30 - 10:45 10:00 - 10:15
Lõuna 10:45 - 11:05 10:15 - 10:35
3. 11:05 - 11:50 10:35 - 11:20
4. 12:00 - 12:45 11:30 - 12:15
5. 12:55 - 13:40 12:25 - 13:10
6. 13:55 - 14:40 13:25 - 14:10